Trivselregler

Trivselregler

       

Att bo i en bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar huset som vi bor i. Vi har både rättigheter och skyldigheter. Genom att följa trivselreglerna tar vi ett gemensamt ansvar för vårt boende och kan skapa en fin grannsämja. Tänk på att kostnader för reparationer och underhåll betalas av oss alla gemensamt.


Styrelsens uppgifter är att sköta den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor.


Som bostadsrättsinnehavare ska ni vara aktsam om och vårda er bostad samt föreningens egendom. Ni är enligt stadgarna skyldiga att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller alla som bor i lägenheten, gäster och andra hyresgäster.


Om skada skulle uppstå i bostaden, som är så akut att det  måste åtgärdas omgående, då det annars finns risk för skada på huset, dess utrustning eller installationer, är ni som bostadsrättsinnehavare skyldig att omgående  anmäla detta. Anvisningar för detta finns i Bopärmen  samt  på vår hemsida www.angshusen.se. (Detta för att försäkringar och garantiåtagande skall gälla).


Tänk på att ditt tak är grannens golv och att ni har gemensamma väggar. Undvik att spela hög musik, instrument efter kl 22.00. Om man skall utföra arbeten i lägenheten t.ex. borra i betong, slipa golv eller spika görs det bäst på vardagar 08.00-20.00, samt lör-helgdagar 10.00-17.00.


Ni får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrättsföreningens fastighet i övrigt.


Mer omfattande förändringar i bostaden får inte göras utan styrelsens tillstånd. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i fastigheten framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar.


I området är ett sopsugsystem för hushållssopor installerat. Inkasten är placerade vid gaveln på respektive huskropp. Hushållssoporna skall  sorteras i två fraktioner, organiskt respektive brännbart avfall. För källsortering hänvisas till återvinningsrummet vid trapphus 1 eller kommunens återvinningsstationer. För grovsopor, möbler, elektriska prylar mm hänvisas till kommunens återvinningscentral.


Har ni husdjur av något slag måste ni se till de inte smutsar ner i fastigheten eller att grannar och kringboende blir störda.


Cyklar, barnvagnar, rullstolar och rollatorer skall invändigt placeras i cykelrum i entré- eller källarplan. Cyklar skall ställas i cykelställen.


Det är förbjudet att utan tillstånd från styrelsen förvara inventarier i garage, förrådsgångar, trappuppgångar eller andra allmänna ytor.


Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens tillstånd.


Kol-och gasolgrill är förbjudet på våra balkonger och terrasser, däremot kan elgrill få användas.


Paraboler eller andra antenner får inte monteras på tak/fasad eller på balkong.


Det är förbjudet att röka i gemensamma och allmänna utrymmen. Undvik gärna rökning utanför entrén och på balkongerna.


För att undvika besök av objudna gäster är det viktigt att vara observant.  Kontrollera gärna att dörrarna slås igen när ni passerat och var försiktig när ni släpper in någon med porttelefon.


Alla andrahandsuthyrningar måste efter särskild ansökan prövas av styrelsen. Misstänker du att någon granne hyr ut sin lägenhet så kontrollera gärna med styrelsen att godkännande finns.


Har ni frågor eller funderingar kring dessa regler är ni välkomna att kontakta styrelsen styrelsen@angshusen.se


Trivselreglerna antogs vid styrelsemöte 2017-10-09.