Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning


Policy för andrahandsuthyrning 

(se dokument nedan)

Bostadsrättshavareår upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.Tillstånd lämnas om högst 1 år i taget. Tiden kan förlängas efter en ny prövning, dock högst 2 år totalt under 5 år. Hyrestiden ska vara bestämd och uppsägningstid får inte överstiga tre (3) månader. Uthyrning får endast ske till fysisk person


För det fall föreningen inte godkänner andrahands uthyrningen kan bostadsrättshavaren pröva frågan i hyresnämnden.


Godtagbara skäl

Godtagbara skäl för andrahandsupplåtelse kan vara studier, arbete eller längre vistelse på annan ort, utlandstjänstgöring, vistelse på sjukhus/sjukhem, samboprövning eller pga annan oförutsedd tillfällig händelse. Om bostaden är svårsåld kan tillstånd lämnas under en övergångsperiod om max 1 år. 


Ansökan

Bostadsrättshavaren måste alltid begära tillstånd för andrahandsupplåtelse oavsett uthyrningstidens längd. Ansökan ska göras till styrelsen i god tid innan upplåtelsen börjar, dock minst 8 veckor innan den planerade uthyrningsperiodens början. Ansökan görs för varje enskild uthyrning skriftligen på särskild blankett enligt nedan tillsamamns med hyreskontrakt och intyg gällande godtagbart skäl.


Avgift

En avgift om 10 % av prisbasbeloppet för innevarande år tas ut av uthyraren. Hyr man ut del av år anpassas avgiften därefter.


Övrigt

Den som upplåter sin lägenhet utan tillstånd riskerar att förverka sin bostadsrätt och kan få flytta från föreningen.


Bostadsrättshavaren ansvarar under upplåtelsetiden gentemot bostadsrättsföreningen i enlighet med stadgarna. All kommunicering från bostadsrättsföreningen, dess styrelse och förvaltningen kommer att ske med bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren ansvarar för att all information vidarebefordras till andrahandshyresgästen.